BASES DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN AXENTE NOTIFICADOR/A–CONSERXE

BASES DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN AXENTE NOTIFICADOR/A–CONSERXE

Publicación das bases reguladoras no BOPPO núm. 69 do 7 de abril de 2017.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Prazo de presentación de instancias: 10 DÍAS HÁBILES desde o seguinte ao da publicación.

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS. Publicada 09.05.2017.

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO. Publicada 24.05.2017.

1º EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 05.06.2017 ÁS 10:00H NO COMPLEXO DEPORTIVO LALÍN ARENA.

2º EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 12.06.2017 ÁS 10:00H NA CASA DO CONCELLO DE LALÍN.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín