BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS PARA A EXECUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL "MOCIDADE ACTIVA"

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS PARA A EXECUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL "MOCIDADE ACTIVA"

PUBLICACIÓN DAS BASES REGULADORAS NO BOPPO NÚM. 210 DE DATA 3 DE NOVEMBRO DE 2016

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 10 DÍAS HÁBILES.

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 23.11.2016.

Prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da lista provisional, para poder emendar, no seu caso, o defecto que motivase a exclusión. 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL, DATA, LUGAR E HORA DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN 30.11.2016.

1º Exercicio da fase de oposición: Venres 02.12.2016 ás 10.00 horas. Complexo Deportivo Lalín Arena.

PUBLICACIÓN DA PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO 1º EXERCICIO: PROBA TIPO TEST 02.12.2016.

2º Exercicio da fase de oposición: Venres 02.12.2016 ás 12.00 horas. Concello de Lalín.

PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN CORRECTA DO 2º EXERCICIO: PROBA DE GALEGO 02.12.2016.

ACTA DE CUALIFICACIÓN DO 1º E 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN 07.12.2016.

ACTA DE CUALIFICACIÓN FINAL 12.12.2016.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín