Periodo medio de pago segundo o establecido no Real Decreto 635/2014

De conformidade co  establecido no establecido no Real Decreto 635/2014 de 25 de Xullo, polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retencións de recursos dos reximens de financiación previsto na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sonstenibilidade Financieira o PMP é o que se indica a continuación:


2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


Portal Transparencia

Roteiros de Lalín