Periodo medio de pago segundo o establecido no Real Decreto 635/2014

De conformidade co  establecido no establecido no Real Decreto 635/2014 de 25 de Xullo, polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retencións de recursos dos rexímenes de financiación, previsto na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sonstenibilidade Financieira o PMP é o que se indica a continuación:

Patronato Cultural de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Terceiro Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Terceiro Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín