PATROCINIOS PUBLICITARIOS DOS EVENTOS CULTURAIS DO CONCELLO DE LALÍN

PATROCINIOS PUBLICITARIOS DOS EVENTOS CULTURAIS DO CONCELLO DE LALÍN
Denominación do expediente:

PATROCINIOS PUBLICITARIOS DOS EVENTOS CULTURAIS DO CONCELLO DE LALÍN

Núm. expediente:

Tipo procedemento

Procedemento aberto.

Trámite

Ordinario

Data difusión

7/10/2016

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación


Comisión de valoración

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín