CSU022016 - SUBMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN DE MERCADO LIBRE A LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES E ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN.

CSU022016 - SUBMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN DE MERCADO LIBRE A LOS EDIFICIOS, INSTALACIONES E ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LALÍN.

AVISO IMPORTANTE:

Apertura de proposicións económicas terá lugar o vindeiro luns día 23 de maio de 2016 ás 9:30 horas na Sala de Xuntas da Planta Primeira da Casa Consistorial

Denominación do contrato

"SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN RÉXIME DE MERCADO LIBRE AOS EDIFICIOS, INSTALACIÓNS E ILUMINACIÓN PÚBLICA DO CONCELLO  DE LALÍN".

Expediente

CSU022016

Tipo procedemento

Procedemento aberto

Trámite

Ordinario

Orzamento

900.000,00 €/Ive incluído anuais

Data difusión

14/04/2016

Data de envío do anuncio ao Diario Oficial da Unión Europea:

05/04/2016

Data límite de presentación de ofertas:

15/05/2016

Adxudicación

PLENO 21/07/2016

Adxudicatario

GAS NATURAL SERVICIOS SGD SA

Importe adxudicación

900.000,00 €/anuais IVE incluído, segundo os prezos unitarios expresados polo adxudicatario na súa oferta.

Mesa de contratación

Presidente, que será o da Corporación (suplente: o Primeiro Tenente de Alcalde)

Vogais:

O Secretario Xeral, (suplente: o Asesor Xurídico ou Secretario Accidental).

A Interventora, (suplente: a Interventora Accidental ou a Técnica de Intervención).

O Técnico Informático (suplente: o Inspector Encargado da Brigada de  Obras e Servizos).

O Arquitecto Técnico Municipal (suplente: o Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas Municipal).

Secretaria: a Técnica de Administración Xeral encargada da Contratación administrativa (suplente: a Orientadora Laboral)

Roteiros de Lalín