CSE042016 - SERVIZO DE MANTEMENTO DAS ZONAS VERDES, PARQUES, XARDÍNS E ARBOREDO DO CONCELLO DE LALÍN

CSE042016 - SERVIZO DE MANTEMENTO DAS ZONAS VERDES, PARQUES, XARDÍNS E ARBOREDO DO CONCELLO DE LALÍN
AVISO IMPORTANTE

A apertura dos SOBRES NÚM. 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DEMAIS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS terá lugar mañá día 10 de maio de 2016 ás 9:15 horas na sala de xuntas da planta primeira da casa consistorial.

Os planos están a disposición dos licitadores na Copistería Arume sita na Rúa Wenceslao Calvo Garra, núm. 6, Local 10, Lalín. Teléfono: 9867892014

Os datos do persoal a subrogar foron facilitados pola actual adxudicataria. O Concello de Lalín non asume ningún tipo de responsabilidade con respecto á veracidade dos mesmos.

Denominación do contrato

SERVIZO DE MANTEMENTO DAS ZONAS VERDES, PARQUES, XARDÍNS E ARBOREDO DO CONCELLO DE LALÍN

Expediente

CSE042016

Tipo procedemento

Procedemento aberto

Trámite

Ordinario

Orzamento

Orzamento con IVE: 117.272,45 €

Data difusión

30/03/2016

Adxudicación

06/06/2016

Adxudicatario

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L

Importe adxudicación

94.873,41 €/anuais

Prazo de execución

1 ano

 Data de formalización do contrato

07/06/2016

Mesa de contratación

Presidente, que será o da Corporación (suplente: o Primeiro Tenente de Alcalde)

Vogais: O Secretario Xeral, (suplente: o Asesor Xurídico ou Secretario Accidental).

A Interventora, (suplente: a Interventora Accidental ou a Técnica de Intervención).

O Inspector de Obras e Servizos encargado da Brigada Municipal de Obras e Servizos.( Suplente: O Arquitecto Técnico Municipal).

O  Enxeñeiro Técnico Municipal (Suplente: o Técnico de Medio Ambiente).

Secretaria: a Técnica de Administración Xeral encargada da Contratación administrativa (suplente: a Orientadora Laboral)

Roteiros de Lalín