CO402016 - MELLORA DOS CAMIÑOS DE PORTOSECO (GOIÁS) E REGUFE (SELLO)

CO402016 - MELLORA DOS CAMIÑOS DE PORTOSECO (GOIÁS) E REGUFE (SELLO)

Expediente de contratación denominado "Mellora de Camiños de Portoseco (Goiás) e Regufe (Sello)" (Plan Marco 2016),

Expediente

CO042016

Tipo procedemento

Procedemento negociado sen publicidade

Trámite

Ordinario

Orzamento

Orzamento sen IVE: 130.897,00


IVE:27.488,37

Orzamento con IVE:158.385,37

Data difusión

12/08/2016

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación

Órgano encargado da negociación.

- O Alcalde (Suplente: O Teniente de Alcalde).

- A Técnica de Contratación (Suplente: A Administrativa do servizo de Contratación)

- O Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas Municipais.(Suplente o Arquitecto Técnico Municipal).

- O lnspector de obras e Servizos encargado da Brigada Municipal de Obras e Servizos (Suplente: O Inspector de Obras e Servizos Adscrito á Brigada Municipal de Obras.

- A Interventora ( Suplente: A Técnica de Intervención).

Roteiros de Lalín