CO042015- PAVIMENTACIÓN VIAIS EN CAMPOSANCOS, OUTEIRO (BARCIA) E DOADE" (PPOS 2015)

CO042015- PAVIMENTACIÓN VIAIS EN CAMPOSANCOS, OUTEIRO (BARCIA) E DOADE" (PPOS 2015)

AVISO IMPORTANTE:

A apertura dos SOBRES NÚMERO 2 terá lugar o día 3 de xuño de 2015 ás 12:45 horas na sala de Xuntas da Planta Primeira da Casa Consistorial de Lalín.

Denominación do contrato

Expediente de contratación denominado "PAVIMENTACIÓN VIAIS EN CAMPOSANCOS, OUTEIRO (BARCIA) E DOADE" (PPOS/2015)

Expediente

CO042015

Tipo procedemento

Procedemento negociado sen publicidade

Trámite

Ordinario

Orzamento

197.000,00 máis a partida de 41.370,00€ correspoondente ao IVE.

Data difusión

02/06/2014

Adxudicación

08/05/2015

Adxudicatario

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L.

Importe adxudicación

191.100,00 € máis a partida de 40.131,00 € correspondente ao IVE, resultando un importe total de 231.231,00 € correspondente ao IVE e melloras por importe total de 4.253,13 €,

Mesa de contratación

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín