BP022016 - BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO COMPROMISO DE CALIDADE MES DO COCIDO D ELALÍN DURANTE A XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN

BP022016 - BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO COMPROMISO DE CALIDADE MES DO COCIDO D ELALÍN DURANTE A XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN
Denominación do expediente:

BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO COMPROMISO DE CALIDADE MES DO COCIDO DE LALÍN DURANTE A XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO D ELALÍN (BP022016).

Núm. expediente:

BP022016

Prazo de presentación de solicitudes:

Tipo procedemento

Procedemento aberto.

Trámite

Ordinario

Data difusión

20/12/2016

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación


Comisión de valoración

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín