BP012017 - BASES PARA CONCERTAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DO COCIDO MIÚDO DURANTE A XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN

BP012017 - BASES PARA CONCERTAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DO COCIDO MIÚDO DURANTE A XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN
Denominación do expediente:

BASES PARA CONCERTAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DO COCIDO MIÚDO DURANTE A XLXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN

Núm. expediente:

BP012017

Prazo de presentación de solicitudes:

Ata o día 25 de xaneiro de 2017

Tipo procedemento

Procedemento aberto.

Trámite

Ordinario

Data difusión

20/01/2017

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación


Comisión de valoración

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín