BP012016 - "BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN"

BP012016 - "BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN"
Denominación do expediente:

 BASES PARA CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN DA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN.

Núm. expediente:

BP012016

Prazo de presentación de solicitudes:

Ata o día 4 de xaneiro de 2016

Tipo procedemento

Procedemento aberto.

Trámite

Ordinario

Data difusión

20/12/2016

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación


Comisión de valoración

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín