BC032016 - BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO.

BC032016 - BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO.
Denominación do expediente:

BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA XLIXª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO.

Núm. expediente:

BCO32016

Prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 20 de xaneiro de 2017, excepto para os postos tradicionais de polbo que rematará o día 17 de febreiro de 2017.

Tipo procedemento

Procedemento aberto.

Trámite

Ordinario

Data difusión

09/01/2017

Adxudicación

Adxudicatario

Importe adxudicación


Comisión de valoración

Presidente: o da Corporación ou Concelleiro en quen delegue. Vogais: O Secretario Xeral ou funcionario en quen delegue ou o substitúa, a Interventora ou funcionario en quen delegue ou o substitúa. dous técnicos municipais designados pola Alcaldía. Secretario: Un funcionario municipal

Roteiros de Lalín