Ordenanzas Fiscais Urbanismo

As Ordenanzas fiscais que teñen relación co urbanismo e licenzas, son as seguintes:

ORDENANZA FISCAL Nº 4
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

ORDENANZA FISCAL Nº 11
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN, REFUGALLOS, VALADOS, PUNTAIS, ANSILLAS, ESTADAS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS.

ORDENANZA FISCAL Nº 24
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E SERVICIOS URBANÍSTICOS

ORDENANZA FISCAL Nº 30
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS.

ESTAS ORDENANZAS PÓDENSE CONSULTAR NO LIBRO DE ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DE LALÍN

ORDENANZAS FISCAIS