PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2017

PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2017

En cumprimento do disposto na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, no seu regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 27 de xuño de 2016, aprobou o Plan Estratéxico de Subvencións 2016.

Sendo que o Concello de Lalín prorrogou para o ano 2017 o orzamento do ano 2016, en data 2 de xaneiro de 2017, ditouse decreto da Alcaldía prorrogando para o ano 2017 o Plan Estratéxico de subvencións aprobado para o ano 2016.

Roteiros de Lalín