CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO "FORESTA LALÍN II"

Beneficiarios: Peroas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, que desenvolvan actividades que carezan de personalidade xurídica, que desenvolvan actividades que estean directamente relacionadas coa formación impartida no Obradoiro de Emprego "Foresta Lalín II": "Repoboacións forestais e tratamentos sílvicolas" (traballaldor/a forestal), e "Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes" (peón forestal)

Cuantía da subvención: 1.500 € para cada contrato que as empresas realicen co alumnado.

Condicións das contratacións: Contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.

Número total de contratos subvencionable: 9

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín