BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN"

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN"

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN"

PRAZO DE SOLICTUDE: DO 20 de agosto ao 9 de setembro

OBXECTO DAS AXUDAS

Concesión, para o ano 2019, das axudas municipais, a través de incentivos á contratación temporal por contra allea, do alumnado formado na área forestal no Obradoiro de Emprego "Foresta Lalín".

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Pesoas empregadoras e empresas ou entidades, calquera que sexa a forma xurídica, cuxa actividade estea directamente relacionada ca formación impartida no obradoiro, E QUE CONTRATEN particpantes no obradoiro para prestar servizo nos centros de traballo radicados no ámbito territorial de Lalín

CUANTÍA DOS INCENTIVOS. E NÚMERO DE CONTRATOS

Subvención fixa de 1.500 € por cada traballador/a contratado, correspondente a un contrato mínimo de 3 meses a xornada completa.

Numero de contratos subvencionados: 8

PRAZO E SOLICITUDES DE AXUDAS PARA AS EMPRESA OU ENTIDADES

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles CONTADOS A PARTIR DO DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DO EXTRACTO DA CONVOCATORIA NO BOPO

PRAZO SOLICITUDES ABERTO: DO 20 de agosto ao 9 de setembro

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín